۱۳۹۰ مرداد ۲۷, پنجشنبه

زنگ استراحت سکسی (کلیپ)

یه کلیپ 27 دقیقه ای.

استفاده از تایم استراحت.

سکس برای رفع خستگی .

مشاهده در ادامه مطلب...

۱۳۹۰ مرداد ۲۶, چهارشنبه

ازپوشش تا لخت- قسمت آخر

صدای جيغ نازی دراومده بود، ناگهان احساس کردم که کيرم با چيز ديگه ای به غير از کس نازی برخورد کرد!!!!!!! دست سيمين بود که به هوای ماليدن کس زنم ميخورد به کيرم!!!!!! طوری بدنم لرزيد که اگه توقف نميکردم همون لحظه آبم اومده بود... سيمين ديگه بالا و پايين نمی رفت و کس پهنش رو ميماليد روی کير شوهرش... من بعد از مکث کوتاهی با وجود دست سيمين، دوباره شروع کردم به کردن... ولی خيلی آروم تا اگه سيمين خواست بتونه کيرم رو بگيره، که همين اتفاق هم افتاد و انگار منتظر چنين لحظه ای بود که با کير من هم بازی کنه، اگر اينکارو ادامه ميداد ديگه نميتونستم خودم رو کنترل کنم، برای همين از روی نازی بلند شدم و کنارش نشستم روی مبل تا با اين وقفه حالم رو به تاخير بندازم... سيمينم که مثل اينکه خسته شده بود از روی سعيد بلند شد و خوابيد روی زمين و روبروی ما... سعيد معطل نکرد و تا اومد بلندشه بره روش، سيمين گفت نه عزيزم صبر کن نازی هم بياد، بعد با سينا باهم بيايد مارو بکنيد!!!!!!! بعد به نازی گفت بيا توهم بخواب، ميخوايم باهم کس بديم تا خودمونو شوهرامون حسابی حال کنيم!!!!!! نازی با منومن گفت آخه چجوری سيمين جون؟! سيمين هم همونطور که خوابيده بود دقيقاً طوری چرخيد که پاهاش روبروی ما قرار بگيره، پاهاش رو از هم باز کرد و زانوهاش رو آورد بالا تا کسش خوب پیدا بشه، گفت...

۱۳۹۰ مرداد ۲۵, سه‌شنبه